Ekorozwój. Polska Izba Gospodarcza

Adres:

Srebrna 16
00-810 Warszawa

Kontakt:

Telefon 0226252632
Fax 0226252632
Telefon komórkowy 0501646722
Infolinia
E-mail pigekorozwoju@neostrada.pl
Strona WWW

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

1. Do zadań Izby, sposobów i form ich realizacji, służących osiągnięciu celów statutowych należą przede wszystkim: a) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, b) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w zakresie ekorozwoju, c) pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej, d) udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby, e) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polityki gospodarczej, f) współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi, g) popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, h) współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą, instytucjami, towarzystwami oraz klubami, o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą;, i) organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym, na odrębnie określonych zasadach, w związku z działalnością gospodarczą członków, j) organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i za granicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych, k) opracowanie informacji z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez zrzeszone jednostki Izby, l) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby, m) wykonywanie powierzonych Izbie przez Radę Ministrów zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej, n) rozijanie innych form służących realizacji celów statutowych Izby. 2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych Izba może tworzyć samodzielnie, bądź wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych już istniejących.

Branże:

organizacje pozarządowe

Dokument wydrukowany z serwisu warszawa.targi.eco.pl